Diensten

Ondernemingspraktijk

Algemeen
De notaris kan de (startende) ondernemer adviseren in welke vorm zijn onderneming te drijven. Er zijn verschillende mogelijkheden:
a. ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid;
b. ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.
In een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer in privé aansprakelijk. Er wordt in beginsel géén onderscheid gemaakt tussen privé- en ondernemingsvermogen van de ondernemer. Lees meer...

B.V.
Een BV kan worden opgericht alleen of samen met anderen. De oprichters en/of aandeelhouders dienen kapitaal in te brengen. Deze inbreng kan geschieden in geld of in goederen. Indien het kapitaal wordt gestort door inbreng van bijvoorbeeld een eenmanszaak dient aan de notaris een beschrijving te worden afgegeven. Lees meer...

Ontbinding BV
De AVA kan besluiten tot ontbinding van de BV. Ontbinding treedt in op het tijdstip dat het besluit wordt genomen of op een nader te bepalen tijdstip. Een besluit tot ontbinding is altijd onherroepelijk en kan derhalve niet ongedaan worden gemaakt. Ontbinding kan zich ook voordoen bij het intreden van een bepaalde in de statuten genoemde gebeurtenis. Lees meer...

Stichting
Een stichting kent in tegenstelling tot de vereniging géén leden en is opgericht om met behulp van het haar toebehorende vermogen een bepaald doel te realiseren. Een stichting mag wel winst maken, maar er zijn beperkingen bij de uitkering van de winst: deze behoren een ideële of sociale strekking hebben. Derhalve is de stichting, evenals de vereniging, geen geëigende entiteit om een onderneming te drijven. Een stichting wordt meestal gebruikt om een ideëel of sociaal doel te verwezenlijken. Lees meer...

Vereniging
Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden), die een bepaald doel willen bereiken. Winst maken mag, doch deze dient ten goede te komen aan het gemeenschappelijke doel en niet ter verdeling onder de leden. Lees meer...

Fusie
Fusie is het samengaan als economische eenheid van twee of meer ondernemingen. Er zijn drie vormen van fusie:
- Bedrijfsfusie;
- Aandelenfusie;
- Juridische fusie.
Lees meer...

Juridische splitsing
Juridische splitsing is in feite het spiegelbeeld van de juridische fusie: bij juridische splitsing laat de splitsende rechtspersoon zijn gehele vermogen overgaan op ten minste twee verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt daarbij op te bestaan. De verkrijgende rechtspersonen kunnen zowel bestaande als ter gelegenheid van de splitsing nieuw opgerichte rechtspersonen zijn. Lees meer...

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak