Diensten

Familiepraktijk

Samenlevingscontract
Relaties tussen twee personen worden door de wet geregeld voor zover het betreft een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Indien u geen huwelijk of een geregistreerd partnerschap wenst, kunt u vermogensrechtelijke gevolgen hiervan regelen in een samenlevingcontract. Het betreft hier afspraken tussen partners onderling. Lees meer...

Testament
Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn na uw overlijden en wie u tot uw erfgenamen benoemt. Zowel civielrechtelijke als fiscale motieven komen aan bod bij het opstellen van een testament. Lees meer...

Huwelijksvoorwaarden/parnerschapsvoorwaarden
Indien u gaat trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat, ontstaat er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen, tenzij u hiervan afwijkt bij huwelijks- dan wel partnerschapsvoorwaarden.
Bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden staat de contractsvrijheid voorop. U kunt uw huwelijksvoorwaarden in beginsel naar eigen wens en inzicht inrichten. Lees meer...

Notariële volmacht/levenstestament
In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Dit soort zaken kunt u regelen in een notariële volmacht, opgesteld en vastgelegd bij de notaris.
Andere zaken, zoals een behandelverbod bij ziekte of euthanasiewensen kunnen neergelegd worden in een levenstestament. Lees meer...

Afwikkeling nalatenschap
Bij een overlijden komt veel kijken. Behalve het verzorgen van de uitvaart is het ook noodzakelijk de notariële zaken af te handelen. Lees meer...

Uit elkaar gaan/scheiding
Indien echtelieden of partners uit elkaar wensen te gaan, doemt er een scala aan vragen op:
- wie blijft er in de woning wonen?
- hoe dient de inboedel te worden verdeeld?
- bij wie gaan de kinderen wonen?
- wie betaalt alimentatie aan wie en hoeveel?
Lees meer...

Estate planning
Wat is “estate planning”? “Estate” is het Engelse woord voor nalatenschap. “Estate planning” is een Angelsaksisch begrip, gebruikt voor de advisering gericht op de juridische en fiscale begeleiding overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Doel is het opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Lees meer...

Schenkingen
Belastingvrij schenken: Ouders mogen jaarlijks aan ieder kind € 6.035,00 belastingvrij schenken (2023). Dit geschiedt doorgaans om de nalatenschap van de ouders "af te romen" zodat er op een later tijdstip minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Ouders mogen daarnaast aan ieder kind tussen 18 en 40 jaar éénmalig belastingvrij schenken een bedrag van € 28.947,00 (2023). 

Wanneer meer wordt geschonken, dient hierover schenkbelasting te worden betaald. Lees meer...

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak