Nieuw huwelijksvermogensrecht

De veranderingen van het huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018: de beperkte gemeenschap van goederen als de nieuwe standaard van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht.

 

Er zijn verschillende relaties

Samenwonen

Het gaan samenwonen op hetzelfde adres schept op zich geen enkele juridische band. Wel geeft het wonen op hetzelfde adres bepaalde huurrechten. Wordt een samenlevingsovereenkomst gemaakt, dan kunnen een aantal juridische banden gesmeed worden. Welke dat zijn is wordt in een gesprek met de notaris duidelijk.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

In huwelijksvermogensrechtelijk opzicht is er geen enkel verschil tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Het onderscheid tussen beide ligt erin:

Bij het geregistreerd partnerschap is beëindiging van de registratie in onderling overleg mogelijk (mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan), bij het huwelijk is dit niet het geval.

Bij een geregistreerd partnerschap is geen scheiding van tafel en bed mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een geregistreerd partnerschap door een land niet wordt erkend. Voor een huwelijk geldt dit niet.

Hieronder wordt onder huwelijk ook het geregistreerd partnerschap begrepen.

 

Gevolgen van het huwelijk voor het vermogen van de echtgenoten

Nederland kende tot voor kort de algehele gemeenschap van goederen als het standaard basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. Het basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht, geldt voor partners die trouwen en geen huwelijkse voorwaarden maken. Op 1 januari 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Daarmee wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat enkel hetgeen dat door inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk verworven wordt, aan hen beiden toekomt. Wat echtlieden gedurende het huwelijk verwerven, valt standaard in de gemeenschap. Hetgeen dat echtgenoten voor het huwelijk privé aanbrengen, schenkingen en erfenissen, zal niet tot de gemeenschap behoren en blijven voortaan privévermogen.

Gaat u binnenkort trouwen en maakt u geen huwelijkse voorwaarden? Dan geldt voor u automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. 

 

Erfrecht

De veranderingen per 1 januari 2018 hebben geen invloed op het erfrecht tussen echtgenoten. U blijft elkaars erfgenaam na het huwelijk.

 

Wat is er vanaf 1 januari 2018 veranderd ten opzichte van hetgeen dat gold vóór 1 januari 2018?

-      Wanneer partners vóór 1 januari 2018 geen huwelijkse voorwaarden maakten, trouwden zij automatisch in de algehele gemeenschap van goederen. Partners die op of na 1 januari 2018 trouwen en geen huwelijkse voorwaarden maken, trouwen automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen.

-      Aangebrachte goederen en schulden (voorhuwelijkse vermogen), vallen niet in de gemeenschap. Goederen en schulden die dus vóór het huwelijk van een partner privé zijn, blijven ook na het huwelijk van hem of haar privé.

-      Slechts de bezittingen en gemeenschappelijk schulden die al vóór het huwelijk van de partners samen waren, worden door de partners gedeeld. Goederen en schulden die dus vóór het huwelijk van een partner privé zijn, blijven ook na het huwelijk van hem of haar privé.

        Gemeenschappelijke schulden zijn schulden die de echtgenoten voor het huwelijk gezamenlijk zijn aangegaan  en schulden die zijn aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. Een voorbeeld ter verduidelijking: een hypothecaire lening, aangegaan door een van de partners (voor het huwelijk), ter financiering van de voor het huwelijk gezamenlijke aangekochte woning, valt evenals de woning in de gemeenschap.

-      Schenkingen en erfenissen  vallen in beginsel niet in de gemeenschap  tenzij de schenker of erflater heeft bepaald dat de erfenis of schenking wel  in de gemeenschap moet vallen. Dat wordt een insluitingsclausule genoemd.

 

Conclusie:

Na het sluiten van het huwelijk bestaan er dus 3 vermogens:

-      het privé vermogen van ieder van de echtgenoten en het gezamenlijk gemeenschapsvermogen.

Het vergt een nauwkeurige en gescheiden boekhouding om ingeval van echtscheiding of overlijden te kunnen nagaan, welke bezittingen en schulden bij welk vermogen horen. Alleen zo kan bezien worden wat tot de te verdelen boedels hoort en hoe het met de aansprakelijkheid en de draagplicht voor de schulden staat.

 

Voor wie geldt de beperkte gemeenschap van goederen?

De beperkte gemeenschap van goederen geldt voor echtgenoten die op of na 1 januari 2018 trouwen en voor echtgenoten die op of na 1 januari 2018 huwelijkse voorwaarden wijzigen of opheffen.

 

Heeft de beperkte gemeenschap van goederen ook gevolgen voor ondernemers?

Voor ondernemers is het ook na 1 januari 2018 van belang om na te denken over het maken van huwelijkse voorwaarden. Als ondernemer loopt u een zeker risico en is het soms wenselijk om bij huwelijkse voorwaarden een nadere regeling te treffen. U moet rekening houden met het volgende:

 • u wilt inkomsten delen zonder de continuïteit van het bedrijf in gevaar te brengen;

 • u wilt uw onderneming en huis veilig stellen en inbreng in uw huis veilig stellen bij echtscheiding;

 • u wilt uw partner niet belasten met verhaal door ondernemingsschuldeisers;

vanaf 1 januari 2018 geldt voor de ondernemers een vergoedingsplicht. Deze vergoedingsplicht geldt ook voor ondernemers die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd .

 

Mijn partner en ik hebben een ongelijke eigendomsverhouding in ons huis, waarop moet ik letten?

De ongelijke eigendomsverhouding wordt door het huwelijk gelijk getrokken. U en uw partner zijn dus vanaf het sluiten van het huwelijk ieder voor een gelijk deel eigenaar van het huis.

 

Ik heb voor de aanschaf van ons huis meer eigen geld ingebracht dan mijn partner, waar moet ik op letten?

Als u meer geld inbrengt dan uw partner, krijgt u een vordering op uw partner. Deze vordering blijft na het huwelijk privé. De schuld die van uw partner voor het betalen van uw vordering wordt na het huwelijk gemeenschappelijk. De schuld betreft namelijk het gezamenlijk huis dat in de gemeenschap valt.

Voorbeeld: Twee personen kopen samen een woning voor 100, ieder voor de onverdeelde helft.

A betaalt 80, B betaalt 20. A krijgt een vordering op B van 30. B heeft een schuld aan A van 30.

Stel de opbrengst van de woning bedraagt 150.

Verkoop voor het huwelijk:  A en B delen de opbrengst. Ieder ontvangt 75. B heeft een schuld aan A van 30. A ontvangt 105 en B 45.

Verkoop na het huwelijk: 150 - 30 (gemeenschapsschuld) = 120. A en B ontvangen ieder 60.

A ontvangt na verrekening van de vordering 90 en B 60.

 

In welke gevallen is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken?

Het is verstandig om huwelijkse voorwaarden te overwegen wanneer u:

 • uw vermogens gescheiden wil houden;

 • uw partner veel schulden heeft;

 • uw partner een onderneming heeft;

 • uw partner meer eigen geld inbrengt voor de aanschaf van gezamenlijke bezittingen;

 • voor ongelijke delen eigenaar bent van gezamenlijk vermogen, bijvoorbeeld uw woonhuis.

   

   

  Disclaimer: Deze toelichting geeft u in grote lijnen de gevolgen van de veranderingen van het huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018 weer, maar is niet volledig.

  Laat u zich door ons verder informeren over uw specifieke situatie.

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak